fbpx
Hotel Barátság logo

ÜZLETSZABÁLYZAT

Változat: 2.

Kelt: Hajdúszoboszló, 2020.06.01.

A Luximpex Kft. – Hotel Barátság üzletszabályzata

A dokumentum a “LUXIMPEX” Kft. szellemi tulajdona, annak sokszorosítása, engedély nélküli felhasználása tilos!

Fogalmi meghatározások

Szolgáltató: A Luximpex Kft. – Hotel Barátság (székhelye: 4200 Hajdúszoboszló, Mátyás király sétány 19. ), amely a hatályos jogszabályok alapján jogosult a szolgáltatás nyújtására, és rendelkezik az ahhoz szükséges engedélyekkel.

Szolgáltatás: A Szolgáltató által nyújtott szállodai, éttermi, gyógyászati és egyéb szolgáltatások. Minden szolgáltatás előzetes egyeztetések alapján, szerződésben foglaltak szerint vehető igénybe.

Szállodai szolgáltatás: A vendégek elszállásolása, pihenésének biztosítása ezen Üzletszabályzat feltételei mellett.

Éttermi szolgáltatás: A vendégek részére történő étkezések (svédasztalos reggeli, büféfőétkezés) biztosítá-sa a szolgáltatási nyilatkozatban és a szerződésben leírt keretek között, illetve ezen Üzletszabályzat feltételei mellett.

Svédasztalos reggeli: A vendégek igényük szerint korlátlanul választhatnak a bőséges reggeli ételkínálatból

Büfévacsora: A vendégek igény szerint korlátlanul választhatnak a bőséges ételkínálatból.

Gyógyászati szolgáltatás: A vendégek gyógyulása, regenerálása a szolgáltatási nyilatkozatban leírt gyógy szolgáltatások szerint és a szerződésben leírt keretek között, illetve ezen Üzletszabályzat feltételei mellett.

Wellness szolgáltatás: A vendégek regenerálása a szolgáltatási nyilatkozatban leírt wellness szolgáltatások szerint és a szerződésben leírt keretek között, illetve ezen Üzletszabályzat feltételei mellett.

Vendég: Előzetes szerződés alapján a Szolgáltató Szolgáltatásait igénybe vevő személy.

Partner: A jogszabályban meghatározott feltételekkel rendelkező Utazási Iroda, Utazásszervező, Utazás-közvetítő.

Szerződés: A Partner, Vendég és a Szolgáltató között a hatályos jogszabályokban foglaltak szerint a két fél által elfogadott, a Szolgáltatásokra vonatkozó akaratnyilvánítás. A Szerződés a Szolgáltató írásos visszaigazolása. Ennek hiányában a Szolgáltatás igénybevételével (bejelentkezés kulcsátvétellel) lép életbe.

Típusai:

– Visszaigazolás: A Vendég vagy Partner megrendelésére a Luximpex Kft. – Hotel Barátság által küldött írásos elfogadása.
– Értékesítési szerződés: A Szolgáltató és a Partner között a szálloda szolgáltatásainak értékesítésére vonatkozó határozott vagy határozatlan időre szóló szerződés, melyben a lemondási, fizetési feltételek és a jutalék mértéke is rögzített.

Árlista: A Luximpex Kft. – Hotel Barátság által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó díjszabás, mely az adott naptári évre vonatkozik és az alábbi elemeket tartalmazza :
– Szolgáltatás ára
– Szolgáltatás tartalma
– Szolgáltatás idő intervalluma
– Kedvezmények
– Szezonidőszakok
Az árlista minden esetben a Szolgáltató és a Partner, Vendég által elfogadott szerződésben rögzített.

Kötbér: A szerződések olyan biztosítéka, amely nem teljesítés esetén, vagy szerződésszegés esetére nyújt fedezetet a szerződésszegésből keletkezett kárra.

Reklamáció: A Vendég részéről szóban a Szolgáltató szolgálatban lévő vezetőjének tett észrevétel a szolgáltatás minőségével kapcsolatosan, illetőleg a Vásárlók Könyvébe írásos formában rögzített bejegyzés.

Lemondási feltételek: A lemondási feltételek előírják a vendégnek, partnernek, hogy az igénybe vett szolgáltatásokat a megrendelés napja előtt mennyi idővel – milyen feltételekkel – lehet visszamondani.

Az Üzletszabályzat

Célja, feladata

A Szolgáltató az Üzletszabályzatot az általa megkötött szerződések és a vonatkozó hatályos jogszabályoknak megfelelően azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza a három fő szolgáltatási tevékenységének (szállodai, éttermi, gyógy) igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a Szolgáltató és a Partner, Vendég jogait és kötelezettségeit, és az egyéb szolgáltatással összefüggő körülményeket.

Hatálya

Az üzletszabályzat előírásait kell alkalmazni a Luximpex Kft. – Hotel Barátság és a Vendégei, Partnerei között létrejött szerződések megkötésére, azok teljesítésére, a cég tevékenységével összefüggő minden szerződéses jogviszonnyal kapcsolatban. Az Üzletszabályzatot a Luximpex Kft. Cégvezetője hagyja jóvá, és a jóváhagyást követően lép életbe, és visszavonásig érvényes vagy ameddig a szolgáltató a szolgáltatás nyújtására jogosult.
Az Üzletszabályzat hatásköre a Luximpex Kft. – Hotel Barátság fő és kiegészítő tevékenységi körére terjed ki.

Közzététele

A Partner, Vendég a Szolgáltató Üzletszabályzatát a szerződés megkötésekor, annak aláírásával egyidejűleg elfogadja. A Szolgáltató és a Partner, Vendég között létrejött szerződés megkötésének alapfeltétele az Üzletszabályzat megismerése és elfogadása. Amennyiben Szolgáltató Üzletszabályzatát módosítja, azt a Partnerrel, Vendéggel azonnal közölni köteles, külön felhívva a figyelmet a Partner, Vendég jogainak és kötelezettségeinek változására. A Partner, Vendég az Üzletszabályzat elfogadásával egyidejűleg azt is tudomásul veszi, hogy annak feltételeit a Szolgáltató egészben vagy részben egyoldalúan módosíthatja.
Szolgáltató Üzletszabályzatát a weboldalán (https://baratsag.hu) meg kell, hogy jelentesse, emellett a Luximpex Kft. – Hotel Barátság területén a recepción kinyilatkozza azt.

A szolgáltatás tárgya

A Szolgáltató kötelezettsége a Szolgáltatás nyújtása a Partner, Vendég részére a létrejött szerződések és az alábbi feltételek rendelkezései szerint.

A Szolgáltatás területi hatálya

Szolgáltató a Szolgáltatásait a Luximpex Kft. – Hotel Barátság területén biztosítja.
A Szolgáltatás a következő területekre terjed ki:
– Szállodai szállásszolgáltatás;
– Éttermi szolgáltatás;
– Gyógyfürdő szolgáltatás, strandfürdő szolgáltatás
– Gyógykezelések, gyógy kúrák, frissítő kezelések értékesítése,
– Wellness- és egészségmegőrző kezelések,
– Rendezvényszervezés: céges és magán rendezvények, állófogadások, esküvők, termék bemutatók;
– Programszervezés saját vendégek részére
– Kozmetika, manikűr, pedikűr.
– Szabadidős- és sportprogramok

A szerződéses jogviszony létrejötte

A Szolgáltató a Szerződésben meghatározott időpontjától kezdődően vállalja a Szolgáltatás biztosítását a Partner, Vendég részére az alábbiak szerint:
A Luximpex Kft. – Hotel Barátság a megbízó ajánlatkérésére ajánlatot készít. A szerződés létrejöttét jelenti az ajánlatnak a megbízó által történt megrendelés Luximpex Kft. – Hotel Barátság részéről történő írásosos visszaigazolása, elfogadása. A Luximpex Kft. – Hotel Barátság ajánlata a szolgáltatás terjedelme, és az ár tekintetében az ajánlatban meghatározott ideig érvényes.

Parneri szerződéses jogviszony:
Az előzetes megbeszélések, tárgyalások alapján egyeztetett feltételeket szerződésben rögzítjük, melyben leírtak mindkét fél részére kötelező érvényű. A szerződésben az alábbiakat kell rögzíteni:
– Szolgáltatás tárgya,
– Szolgáltatás időpontja,
– Fizetési feltételek,
– Lemondási feltételek,
– Jutalék mértéke,
– Módosítási feltételek,

Eseti szerződéses jogviszony :
Egyéni vendégek esetén a Vendég által megrendelt Szolgáltatások visszaigazolásával lép hatályba mely az alábbiakat tartalmazza:
– Szolgáltatás tárgya,
– Szolgáltatás időpontja,
– Fizetési feltételek,
– Lemondási feltételek,
– Módosítási feltételek,

A Szolgáltatás minősége

A Szolgáltató a mindenkori hatályos jogszabályokban leírt követelményeknek megfelelő minőségű szolgáltatást nyújt a tőle elvárható módon, a rendelkezésre álló és biztosítható műszaki feltételek mellett, továbbá a kereskedelmi szálláshelyek besorolásáról szóló és egyéb rendeletekben meghatározottak szerint.

A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

A Szolgáltató kötelezettsége és felelőssége

A Luximpex Kft. – Hotel Barátság felelős, hogy az elfogadott megrendeléssel vállalt szolgáltatásokat a szerződésben meghatározott időpontban és minőségben a Partner, Vendég részére biztosítja a szerződésben meghatározott feltételek és árak mellett. A Szolgáltató a Szolgáltatás teljesítése során és a Szolgáltatás megfelelő minőségének biztosítása érdekében minden tőle elvárható intézkedést megtesz annak érdekében, hogy úgy fejtse ki tevékenységét, ahogy a Szolgáltatótól az adott helyzetben elvárható. Szolgáltató a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges gépeket, berendezéseket folyamatosan ellenőrzi, karbantartja, a munkaerőt állandóan képzi szakmailag.

Szolgáltató Szolgáltatásai nyújtásához csak szabványos berendezéseket használ, melyeket folyamatosan karbantart, a karbantartásokról folyamatosan karbantartási jegyzőkönyvet vezet. A gépek, berendezések karbantartása minősített alvállalkozókkal történik.

A Luximpex Kft. – Hotel Barátság nem felel olyan károkért, amelyek belföldi vagy külföldi hatósági rendelkezés, szükséges hatósági engedély megtagadása vagy késedelmes megadása, erőhatalom, természeti csapás ( vis major ), vagy egyéb a Szolgáltató érdekkörén kívülálló ok, esemény folytán következik be, amelyekért a Szolgáltató nem tehető felelőssé, illetve olyan károkért, melyek a Partner, Vendég érdekkörében, vagy az Üzletszabályzatban foglalt feltételek Partner, Vendég általi be nem tartásának, illetve késedelmes teljesítésének eredményeként következtek be.

Az Üzletszabályzat szempontjából vis majornak számít, és nem tartozik sem a szolgáltató, sem a vendég, partner felelősségi körébe, így felelősséggel nem tartoznak:
– háborús cselekmények, szabotázs, lázadás, robbantásos merénylet, elemi csapás, tűzvész, munkabeszüntetés,
Ezek az esetek a szerződő feleket a szerződésben vállalt kötelezettségeik teljesítésében korlátozzák vagy gátolják, és ennek eredményeképpen vétlen módon vagyoni vagy nem vagyoni kárt okoznak.

A Luximpex Kft. – Hotel Barátság felelős azért a kárért, amelyet a Partner, Vendég dolgainak elvesztése, elpusztulása vagy megsérülése folytán szenved, kivéve, ha bizonyítja, hogy a kárt a Luximpex Kft. – Hotel Barátság alkalmazottjainak és vendégein kívül álló elháríthatatlan ok vagy maga a Partner, Vendég okozta. Szolgáltató nem felel a kárért amelyek a Szolgáltató eszközeinek, berendezéseinek nem rendeltetésszerű használatából adódnak. A Szolgáltató felelőssége a Partnernek, Vendégnek azokban a dolgaiban bekövetkezett károkért áll fenn, amelyeket a vendég a szállodában kijelölt helyen helyezett el, vagy amelyeket a szálloda alkalmazottjának adott át.

Értékmegőrzés, kártérítés, zálogjog

A Luximpex Kft. – Hotel Barátság a Partner, Vendég értéktárgyaiért, vagyoni dolgaiért csak akkor felelős, ha
– azokat megőrzésre kifejezetten átvette,
– a megőrzésre átvételt kifejezetten megtagadta,
– a kár olyan okból következett be, amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel tartozik. Ebben az esetben a bizonyítás a Partnert, Vendéget terheli.

Szolgáltató kizárólag a recepción található széfben elhelyezett értéktárgyakért vállal felelősséget, amennyiben azok átadása-átvétele írásban megtörtént. Ezen értéktárgyakat kizárólag az átadó vagy írásos meghatalmazottja jogosult felvenni szintén tételes, írásos átadás-átvétel mellett. A szállodai szobákban található széfekben elhelyezett értéktárgyakért a szálloda felelősséget nem vállal. (2013. évi V. törvény PTK, XLIX. Fejezet, 6:369. §)

A szálloda a felelősség alól mentesül, ha bizonyítja, hogy a kárt a szálloda alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül álló elháríthatatlan ok vagy a vendég maga okozta.

A Szolgáltató a vendég akár gondatlan, akár szándékos magatartása által okozott kárért kártérítési igényt érvényesíthet a kártérítés általános szabályai szerint. Ez az igény kiterjedhet a vendégnek felróható bármely magatartás miatt bekövetkezett kárra, úgyszintén kiterjed azokra a károkra, amelyet a vendég nem a szállodában lakó vendégei okoztak. Ha a vendég jogellenes magatartását, szerződésellenes cselekedetét a felhívás, figyelmeztetés ellenére sem szünteti meg, a szálloda a szerződést azonnali hatállyal felbonthatja, és az okozott kárt megtérítteti.

A kárért való felelősség akkor áll fenn, ha a kár és a bizonyos jogellenes magatartás között okozati össze-függés van, s emiatt következett be a kár. Hogyha a kárért senki sem felelős, kártérítésre nem lehet senkit kötelezni, akkor a kárt az viseli, aki elszenvedi.
Ez akkor áll fenn ha:
– a kárt maga a károsult okozta,
– a kárt kizárólag valamely természeti esemény okozta,
– a felelős személy kilétét nem lehet megállapítani.
A kártérítés összegét a szálloda cégvezetője, vagy megbízottjai határozzák meg.

Amennyiben a kárt olyan személy okozta, akit felelőssé tenni nem lehet, mert korlátozottan cselekvőképes, vagy cselekvőképtelen akkor a kárt a törvényes gondnok, vagy képviselő téríti meg a szálloda részére.

Abban az esetben, ha a Partner, Vendég a megrendelt és igénybevett szolgáltatások összegét nem tudja, vagy nem kívánja rendezni, Szolgáltatót zálogjog illeti meg. Szolgáltató a Partner, Vendég ingóságait lefoglalhatja, és azokat 6 hónapig köteles a szállodában megőrizni. A Luximpex Kft. – Hotel Barátság zálogjogát csak a követeléssel arányos mértékben gyakorolhatja. Amennyiben Partner, Vendég 6 hónap alatt nem tesz eleget a fizetésnek, úgy a lefoglalt ingóságok Szolgáltató tulajdonába kerülnek. A zálogjog érvényesítéséről Szolgáltató jegyzőkönyvet készít.

Tájékoztatás

Szolgáltató indokolt műszaki okból, felújításból, karbantartásból kifolyólag kártérítési kötelezettség nélkül jogosult az előzetesen megrendelt szolgáltatásokat megváltoztatni. Erről a Partnert, Vendéget a tervezett változtatás a Szolgáltató tájékoztatja az ezzel kapcsolatos tudnivalók egyidejű közlése mellett.
A Szolgáltató a szolgáltatási jogviszonyból eredő szerződéses kapcsolata során a Partnereivel, Vendégeivel együttműködik. Ennek érdekében a Szolgáltatás szempontjából jelentős tényekről, körülményekről, változásokról a Partnert, Vendéget haladéktalanul tájékoztatja.

A Szolgáltató szolgáltatásait már igénybe vevő Vendégeket 24 órával a szerződésben rögzítettek változtatatása előtt a Luximpex Kft. – Hotel Barátság köteles írásban tájékoztatni a recepció mellett található információs táblán és az aktuális szolgáltatási területen.

Vendégszolgálat

A Luximpex Kft. – Hotel Barátság szolgáltatásaival kapcsolatos teljes körű tájékoztatást, szóbeli és írásos információt a 24 órában működő portaszolgálat biztosítja. A tájékoztatás magyar, angol nyelven történik.

Fogyasztói érdekvédelem

A Luximpex Kft. – Hotel Barátság a vonatkozó és mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések feltételeivel egyezően biztosítja a szerződéses Partnerek, Vendégek érdekeinek a lehető legteljesebb védelmét.
A Szolgáltató szolgáltatási tevékenységei felett az alábbi szervek gyakorolnak szakmai felügyeleti jogokat:
– Polgármesteri Hivatal Jegyzője (4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Tel.: 52/557-361),
– Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Észak-alföldi Regionális Felügyelősége (4024 Debrecen, Szt. Anna u. 36. Tel.: 52/533-924)
– Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület (4025 Debrecen, Petőfi tér 10. Tel.: 52/500-710)
– Hajdú-Bihar Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszerlánc biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság (4030 Debrecen, Diószegi út 30. Tel.: 52/526-295)

Információ és adatvédelem

A Szolgáltató az üzemeltetéséhez, a szolgáltatásai nyújtásához szükséges termékek, szolgáltatások nyújtásához, beszállítóival, alvállalkozóival kapcsolatosan tudomására jutott információkat és adatokat bizalmasan kezeli, harmadik személynek nem szolgáltatja ki, és nem teszi hozzáférhetővé, amíg a szerződésben meghatározott feltételek maradéktalanul teljesülnek.

Szolgáltató a szerződéses jogviszonyban álló Partnereinek, Vendégeinek adatait bizalmasan kezeli, harmadik fél részére nem szolgáltatja ki amíg a szerződésben meghatározott feltételek maradéktalanul teljesülnek.

Hatósági írásos felszólításra Szolgáltató Partnereiről, Vendégeiről, Beszállítóiról információt, adhat jogkö-vetkezmények nélkül.

A vendég a szállodai bejelentő aláírásával hozzájárulását adja, hogy adatait a Szolgáltató piackutatás, statisztikai adatok számításához, valamint direkt marketing célból a Szolgáltató felhasználja. Szolgáltató vendég adatait bizalmasan kezeli, harmadik személynek nem szolgáltatja ki.

Az adatkezelési tájékoztató elérhető a Hotel weboldalán:

Adatkezelési tájékoztató 

Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat, Kameraszabályzat

A Partnerek, Vendégek jogai és kötelezettségei

A Szállodai Szolgáltatás igénybevétele

A vendég a szállodai szobát a szerződés időtartama alatt rendeltetésének és a szerződésnek megfelelően használhatja. A vendégek a szállodai szobát az érkezés napján 14.00 órától foglalhatják el. Elutazás napján a szállodai szobát 10.00 óráig kell elhagyni. Ezen időpontoktól történő eltérés csak a recepció engedélyével lehetséges. Ennek elmulasztása esetén Szolgáltató egynapi szobaárat számít fel. A foglaltság függvényében, a szálloda térítés ellenében lehetőséget biztosít korai érkezésre és késői elutazásra. A vendégek megérkezésükkor személyazonosságukat a törvényes előírásoknak megfelelően a szoba elfoglalása előtt igazolni köteles. A kitöltött és aláírt bejelentővel egyidejűleg a vendég a Luximpex Kft. – Hotel Barátság Üzletszabályzatát elfogadja és betartja.

A vendég a szállodai szobában látogatókat csak a recepció előzetes tudomásával és hozzájárulásával fogadhat.
A bejelentkezéskor kapott szobakártya a vendéget a szoba igénybevételére, a gyógy és strandfürdő igénybevételére, valamint a választott étkezések igénybevételére jogosítja fel. Ezen szolgáltatások igénybevétele esetén a szobakártya felmutatása kötelező.

A Fürdő-, Gyógyászati- és Wellness Szolgáltatások igénybevétele

A Luximpex Kft. – Hotel Barátság fürdőjét csak a szálloda vendégei látogathatják. A recepción kapott szobakártyát kérés nélkül is fel kell a személyzet részére mutatni. Fürdőzés előtt a zuhanyzás és a lábfürdő használata kötelező.
A fürdőt nem vehetik igénybe a NM 37/1996 ( X.18) 4§ ( 1 ) rendelete szerint az alábbi betegségekben szenvedők :
– ittas állapot,
– lázas, továbbá fertőző gyomor és bélrendszeri és bőrbetegségben szenvedő,
– görcsös állapot,
– kábítószer vagy bódító hatású gyógyszer hatása alatt álló

A gyógyvizes medencék használata 14 éven aluli gyermekeknek nem ajánlott, csak szülői felügyelettel és saját felelősségükre vehetik igénybe.

Szolgáltató a medencetérben és az egészségügyi részleg területén elhelyezett értéktárgyakért nem vállal felelősséget.
A medencetérben található szauna, gőzfürdő, infraszauna csak saját felelősségre használható. A nem rendeltetésszerű használatból bekövetkezett kárért Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.
A gyógykezelésekre a vendégnek megfelelő ruházatban és pontosan kell érkeznie. Amennyiben a késés mértéke meghaladja az 5 percet, úgy a kezelőszemélyzet a kezelést a diszpécserrel egyeztetett új időpontban végzi el.

Az éttermi szolgáltatások igénybevétele

A svédasztalos reggeli, ebéd és a büféfőétkezések ideje alatt felszolgált ételek elfogyasztására kizárólag az étteremben van lehetőség. Az étteremből kivitt élelmiszereket automatikusan a vendég szobaszámlájára terheljük a recepción található árlista alapján.

A szállodában kizárólag a Szolgáltató által forgalmazott és előállított ételek és italok fogyaszthatók egészségügyi előírások és a vendégek biztonsága érdekében.

Szolgáltató valamennyi szolgáltatással kapcsolatosan fenntartja magának a jogot, hogy a foglaltság függvényében azokat korlátozza.

A Szolgáltatás díja és annak megfizetése

A Partner, Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokért a szerződésben, árlistában meghatározott díjat köteles fizetni. A szállodai számlát bemutatáskor a Vendégnek ki kell egyenlíteni. Partnerek fizetési feltételeit az egyéni szerződések szabályozzák. A fizetendő számla a Luximpex Kft. – Hotel Barátság által rögzített adatok alapján kerül megállapításra. Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa ezen információk teljességét és helyességét.

A Szolgáltató és a Partnerek között létrejött szerződések a fizetési feltételeket és határidőket, a szerződés érvényességének időtartamát egyénileg, egyértelműen rögzítik.

Egyéni Vendégek esetében a fizetési feltételekre vonatkozóan az alábbiak az irányadók:

A vendég a megrendeléssel egyidejűleg a szerződéses feltételek szerinti díjat köteles a Szolgáltató bank-számlájára előlegként átutalni (OTP Bank 11738084-23878424), melyről Szolgáltató számlát állít ki. Az előlegnek az szolgáltatás igénybevétele előtt 7 nappal meg kell Szolgáltató számlájára érkeznie. Ellenkező esetben a megrendelés hatályát veszti. Amennyiben a megrendelés és a szolgáltatás igénybevétele közötti idő olyan rövid, hogy a pénz átutalása már nem lehetséges, úgy az előlegfizetés hatályát veszti, de ebben az esetben is érvényes a lemondási feltételekre és a kötbérre vonatkozó előírások.

A Szolgáltató által kiajánlott szolgáltatások díjának összege a szerződésben meghatározottakat szolgáltatásokat tartalmazza, az ezen felül igénybe vett Szolgáltató által nyújtott kiegészítő szolgáltatásokat a Vendég a helyszínen köteles fizetni.
A fizetés a Partner, Vendég részéről a Szolgáltató részére a szerződésben meghatározott feltételek szerint külföldi Partner, vendég esetében valutában, belföldi Partner, vendég esetében forintban történik.

Tiltott eszközök, tárgyak

A vendég az alábbi tárgyakat, eszközöket, használati tárgyakat, állatokat nem hozhatja be a Luximpex Kft. – Hotel Barátságba így azokért a szálloda felelősséget sem vállal:
– kábító és bódító szerek,
– nemesfémből, féldrágakőből, drágakőből készült ékszerek, használati tárgyak 300.000.-Ft egyedi értékhatár felett,
– képző- és iparművészeti alkotások, tárgyak, elektronikai és szórakoztató eszközök 300.000.-Ft egyedi értékhatár felett,
– műszőrme, szőrme, ruházat, díszítőelem 300.000.-Ft egyedi értékhatár felett.
– fegyver, lőszer, robbanószer, pirotechnikai eszközök,
– nem bejelentett házi és háziasított állatok,
– nem a Szolgáltató által előállított és forgalmazott ételek és italok.

Dohányzás

A szálloda teljes területén a dohányzás tilos, a szálloda főbejáratánál, illetve a strandon kijelölt helyen lehetséges. A dohányzási tilalom megszegéséért, valamint az ez által okozott károkért minimum 50.000.-Ft költ-séget számít fel a szálloda.

Az Érintettet tájékoztatni kell az adatkezelés várható időtartamáról – ennek megfelelően az adatok törlésének idejéről -, vagy ha ez előre nem meghatározható, annak feltételeiről.

A Szolgáltatás felfüggesztése és megszüntetése

Amennyiben a vendég, partner a szolgáltatást nem szerződésszerűen veszi igénybe, különösen szakszerűtlen használat, illetéktelen beavatkozás esetében Szolgáltató jogosult a szolgáltatás felfüggesztésére, vagy megszüntetésére. A vendég, partner köteles az ezek miatt a Szolgáltatónál felmerült költségét megtéríteni.
A Luximpex Kft. – Hotel Barátság fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást felfüggessze vagy megszüntesse, amennyiben a vendég, partner fizetésképtelen, ellene csődeljárás vagy felszámolás indult.

Panaszkezelés, számlareklamáció

Ha a vendégnek, partnernek a szolgáltatásokkal kapcsolatosan reklamációja van, azt kizárólag a helyszínen teheti meg. Szolgáltató a reklamáció okát köteles megvizsgálni, és azt orvosolni.

A szolgáltatás igénybevétele után érkezett reklamációkat a Luximpex Kft – Hotel Barátság nem tudja elfogadni, azokért semmilyen kártérítés nem terheli Szolgáltatót.
A szolgáltatások teljesítéséért meghatározott díjak rendezése után reklamációt Szolgáltató nem fogad el, azokat a fizetéskor kell tudomására hozni. Átutalásos számlarendezés esetében a kézhezvételtől számított 24 órán belül fogad el a Luximpex Kft. – Hotel Barátság reklamációt, ellenkező esetben a számla elfogadottnak tekintendő.

Jogviták, vegyes rendelkezések

A Szolgáltató és a Partner, Vendég arra törekszik, hogy kapcsolatuk keretében az együttműködésből eredő jogvitákat a peres út igénybevétele nélkül rendezzék.

A Szolgáltató és a Partner, vendég a közöttük felmerülő jogviták peres úton történő rendezésére alávetik magukat a Hajdúszoboszlói Járásbíróság illetékességének.

Ha a kötelezettségeknek bármelyik fél – akár a Luximpex Kft. – Hotel Barátság, akár a vendég, partner nem tesz eleget, a szerződésszegésért felelősséggel tartozik, a szerződést megszegő fél köteles a másik félnek a szerződéskötésből eredő kárát megtéríteni.

Szolgáltató köteles az Üzletszabályzat, valamint a Szolgáltatás feltételeiben történő valamennyi változásról tájékoztatni a vendéget, partnert. Amennyiben a vendég, partner nem jelez vissza és a Szolgáltatást továbbra is igénybe veszi , ez a megváltozott feltételek tudomásul vételét jelenti.

Felek a jelen Üzletszabályzat teljesítésére vonatkozó közléseit, észrevételeit személyesen vagy emailben kötelesek a másik fél tudomására hozni.

A jelen feltételek elválaszthatatlan mellékletét képezi a Szolgáltató mindenkor hatályos Árjegyzéke. Az Árjegyzék sorolja fel a vendég, partner által igénybe vehető egyéb szolgáltatásokat is.

A Luximpex Kft. – Hotel Barátság Üzletszabályzatát és annak minden módosítását a Luximpex Kft. Cégvezetője hagyja jóvá, és az jóváhagyást követően lép életbe. Az Üzletszabályzat mindaddig érvényes, amíg módosításra nem kerül, illetve amíg a Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtására jogosult.

A Szolgáltató és a Partner, Vendég között létrejött szerződésekben nem szabályozott kérdésekre a jelen Üzletszabályzat általános szerződési feltételei, a Magyar Köztársaságban mindenkor hatályos jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadók.