fbpx

WEBOLDAL ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

(Verziószám: 3. | Hatályos 2023. március 2. napjától)

LUXIMPEX Kereskedelmi, Vendéglátó, Szolgáltató és Idegenforgalmi Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Adatkezelő) az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletének megfelelően az általa üzemeltetett https://baratsag.hu/ weboldal (továbbiakban: Weboldal) adatkezelését az alábbiak szerint szabályozza.

A jelen Tájékoztató közzétételével lehetőséget kívánok adni valamennyi Érintett részére, hogy tudomást szerezzenek arról, hogy milyen célból mely adataikat, hogyan kezelem. Fontos, hogy Ön ezt a Tájékoztatót figyelmesen olvassa végig!

1. Adatkezelő személye

 

Adatkezelő: LUXIMPEX Kereskedelmi, Vendéglátó, Szolgáltató és Idegenforgalmi Korlátolt Felelősségű Társaság, „LUXIMPEX” Kft.

Székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Mátyás király sétány 19.

Cégjegyzékszám: 09-09-032871

Adószám: 10528181-2-09

Adatvédelmi tisztviselő: Kurucz István

E-mail: gdpr@baratsag.hu

(továbbiakban: Adatkezelő)

2. Az adatkezelések jogalapja, célja, időtartama, kezelt adatok köre, megismerésre jogosultak

 

A személyes adatokra vonatkozó adatkezelés fogalomkörébe tartozik a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így például a rögzítés, tárolás, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, törlés, illetve a megsemmisítés is. Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során megteszi a szükséges és megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy megakadályozza az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést és azok jogosulatlan felhasználását. Így különösen, biztosítja létesítményei fizikai védelmét és elektronikus rendszerei illetéktelen hozzáférés elleni védelmét (pl.: vírusírtó, tűzfal, hitelesítési eljárások stb.). Az Adatkezelő által kezelt személyes adatokhoz munkavállalói és közreműködői (továbbiakban: munkatársai) férhetnek hozzá, a feladataik teljesítéséhez, és az adatkezelés célja által indokolt, szükséges mértékben, határidő nélküli titoktartási kötelezettség mellett. Ezen kívül az Adatkezelő az általa kezelt adatokat továbbíthatja harmadik személyeknek pl.: hatóságoknak, jogszabályi kötelezettségei teljesítése érdekében. Adattovábbításra sor kerülhet az Ön, illetve más Érintett részére való szolgáltatásnyújtás érdekében (pl.: külső szolgáltató igénybevétele esetén) továbbá akkor is, ha az Adatkezelő egyes adatkezelési műveletekhez (pl.: adattárolás, rendszerezés) harmadik személyt, a nevében és utasításai szerint eljáró adatfeldolgozót vesz igénybe. Az Adatkezelő az utóbbi adatkezelés esetén is biztosítja, hogy a személyes adatok csak olyan adatfeldolgozó részére kerüljenek továbbításra, aki megfelelő garanciákat nyújt az adatkezelés és az Ön személyes adatai biztonságának biztosítására.  

 

Hozzájárulással történő adatkezelés esetén Önnek nyilatkoznia kell a hozzájárulás megadásáról. A hozzájárulás bármikor visszavonható, a visszavonás nem érinti a hozzájárulás alatti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonása esetén az adatkezelés megszüntetésre kerül, kivéve, ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, vagy az Adatkezelőnek jogi érdeke nem fűződik a további adatkezeléshez. Erről a tényről Önt a visszavonás kézhezvételét követően tájékoztatja az Adatkezelő.

A 14. életévét be nem töltött kiskorú és az egyébként cselekvőképtelen Érintett nevében a törvényes képviselő adhat az adatkezeléshez hozzájárulást. A 14. életévet betöltött, de 16. életévét még be nem töltött kiskorú, valamint az egyébként korlátozottan cselekvőképes Érintett a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy jóváhagyásával adhat hozzájárulást az adatkezeléshez. A 16. életévét betöltött kiskorú Érintett önállóan adhat az adatkezeléshez hozzájárulást, jognyilatkozata érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy azonosságát, illetve nyilatkozattételi szerződéskötési jogosultságát ellenőrizni, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatának tartalmát megismerni, így az Érintett, illetve törvényes képviselője szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak.

Az Adatkezelő a személyes adatokat az alábbiakban részletezett jogalappal, célokból és időtartamig kezeli azzal, hogy az Adatkezelő által kezelt személyes adatokat az Adatkezelő Munkatársain kívül az Adatfeldolgozói ismerhetik meg, az adott adatkezelési cél eléréséhez szükséges mértékben.

Az adatkezelő semmilyen formában nem végez profilalkotást.

Internetes sütik (cookie-k) használata a weblapon

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket arról, hogy a weblapján sütik alkalmazásra kerülhetnek. A sütikkel történő adatkezelések részleteit a weblapon elérhető süti tájékoztatóban találják

Szálláshely szolgáltatással kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés

megnevezése

Adatkezelés jogalapja Kezelt adatok köre Adatkezelés célja Adatkezelés időtartam

Információ kérése a

szálláshely

jellemzőire, foglalás

módjára stb.

vonatkozóan

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) – az Érintett hozzájárulása.

– név; 

– telefonszám; 

– e-mail cím; 

– szolgáltatás részletei /kérdés. 

A kezelt adatok konkrét köre függ attól, hogy az Érintett milyen úton kereste meg az Adatkezelőt információadás céljából. 

Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy az adataik megadásával az Adatkezelőtől a szálláshely foglalással kapcsolatban információt kérjenek.  Cél elérése, azaz az információ megadása.

Szobafoglalással

kapcsolatos

adatkezelés

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) – szerződés létrejötte és teljesítése. – név; – email cím; – telefonszám. Foglalás részletei (lefoglalni kívánt napok, fő, szobák száma, egyebek). A szobafoglalási igény feldolgozása, az adott szoba és az érintett összekapcsolásával a szoba lefoglalása, valamint kapcsolattartás az érintettel. Szobafoglalásra lehetőség van személyesen, az Adatkezelő weblapján, telefonon, e-mailben. – a szerződés teljesítése esetén a teljesítés napjától számított 5 év elévülési idő az Art. 202-203. § szerint; – lemondás esetén a lemondás napjával, kivéve esetleges jogi igény érvényesítése esetén, amely külön adatkezelésként kerül szabályozásra. Ha a lemondást megelőzően számla kiadására került sor, ez is egy külön adatkezelésként kerül szabályozásra.

Közvetítőkön

keresztül történő

szobafoglalás

adatkezelése

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) – szerződés létrejötte és teljesítése.

booking.com: – kapcsolatfelvevő neme, vezeték- és keresztneve; – e-mail cím; – kinek foglal; – vendégek száma; – vendég teljes neve; – különleges kérések.

szallas.hu:

– név; – e-mail cím; – telefonszám; – megjegyzés.

Szobafoglalási igények online kiközvetítése szálláshelyeket működtető partnercégek felé. A közvetítő cégek: – Booking.com B.V., Herengracht 597, 1017 CE Amszterdam, Hollandia;

– Szallas.hu Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 3525 Miskolc, Régiposta utca 9., akik önálló adatkezelőnek minősülnek.

– a szerződés teljesítése esetén a teljesítés napjától számított 5 év elévülési idő az Art. 202-203. § szerint; – lemondás esetén a lemondás napjával, kivéve esetleges jogi igény érvényesítése esetén, amely külön adatkezelésként kerül szabályozásra. Ha a lemondást megelőzően számla kiadására került sor, ez is egy külön adatkezelésként kerül szabályozásra.

Vendégnyilvántartó

adatainak

felhasználása

szerződés

teljesítéssel

kapcsolatban

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) – szerződés létrejötte, teljesítése. – név – születési hely és idő – lakcím – fizetés módja – IFA mentességre vonatkozó nyilatkozat – elutazás dátuma – gépkocsi rendszám – vendég aláírása Opcionálisan/önként megadásra kerülő adatok: – telefonszám – e-mail cím A lefoglalt, illetve bármely más módon igénybe vett szolgáltatási szerződés létrejöttét és teljesítését a vendégkönyvben foglalt adatokkal lehetséges igazolni. A szerződés teljesítése esetén a teljesítés napjától számított 5 év elévülési idő az Art. 202-203. § szerint.

Vendégnyilvántartó

adatkezelése jogi

kötelezettség

teljesítése céljára

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) – az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése

A vendégnek kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat: 

– vendég neve 

– vendég születési helye és ideje 

– vendég lakcíme 

– vendég állampolgársága 

– a vendég útlevelének, személyi igazolványának vagy vezetői engedélyének száma 

– az érkezésének napja és időpontja 

– távozás napja és időpontja 

– eltöltött vendégéjszakák száma 

– vendég vagy képviselőjének aláírása 

A bejelentkezett vendégek nyilvántartása a bejelentőlapok adataiból. A szolgáltatás nyújtásának, mint teljesítésnek az utolsó napjától számított 5 év elévülési idő az Art. 202-203. § szerint.

Vendégkönyvbe

történő bejegyzések

adatkezelése (nem

vendég

nyilvántartás)

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) – az Érintett hozzájárulása. A bejegyzést író Érintett által önként megadott személyes adatok, információk. A vendégkönyvvel az Adatkezelő lehetővé teszi az Érintett részére, hogy az Adatkezelő tevékenységével kapcsolatos véleményét kinyilvánítsa. Mivel a véleménynyilvánításra az Adatkezelőnek ráhatása nincs, ezért a bejegyzésért kizárólag az ott beíró Érintett tartozik teljes felelőséggel. Ez alól kivétel az az eset, ha olyan közösségellenes, uszító, trágár, vagy más a mindennapi életben általános felfogás szerint elfogadhatatlan bejegyzést észlel az Adatkezelő, ebben az esetben ezt a bejegyzést felismerhetetlenné teszi. Az Adatkezelő a hozzájárulás visszavonásáig őrzi a vendégkönyvi bejegyzést. Az Érintett a hozzájárását bármikor visszavonhatja. Ez a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét nem érinti. Visszavonás esetén az Adatkezelő helyreállíthatatlanul olvashatatlanná teszi az Érintett személyes adatait, bejegyzését

A szolgáltatási

körből eltiltott

személyek

adatkezelése*

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) – az Adatkezelő jogos érdeke – az Érintett neve – az Érintett postai címe – az Érintett rendszáma Az Adatkezelő létesítményeinek használatára vonatkozó általános viselkedési normák súlyos, vagy ismételt megszegése esetén a hasonló esetek elkerülése érdekében az Adatkezelő kizárja azokat a személyeket  szolgáltatásából, akik a szabályokat megszegték. Erről a tényről az Adatkezelő az Érintettet tájékoztatja. A szolgáltatásból kizárt személyekről az Adatkezelő nyilvántartást vezet.  Határidő nélkül, illetve az eltiltás visszavonásáig.

*A jogos érdeket alátámasztó megállapítás: Az adatkezelés céljának megfelelően a szolgáltatás létesítményeit kizárólag az Adatkezelő által a mindenki által elérhető üzletszabályzatában meghatározott rend szerint lehetséges igénybe venni. Ez egyrészt mások zavarásának elkerülése, másrészt a személy-, a vagyonvédelem biztosítása érdekében történik. Ezzel az arányosság követelménye megvalósul, a jogellenes magatartást tanúsító érintettek nem utólag szembesülnek a magatartásuk következményeivel. Az érintett korlátozására maga az érintett másokat zavaró, károkozás lehetőségét, vagy magát a kárt okozó magatartása ad okot. Az adatkezelés szükséges, mivel a hasonló esetek elkerülése nem lehetséges, mivel semmiféle biztosíték nincs arra, hogy az eltiltott személy más alkalommal megfelelő viselkedést fog tanúsítani. Ezért megállapítható a szükségesség követelményének való megfelelés is. Mindezek figyelembevételével az adatkezelő elfogadhatóvá teszi az adatkezelést az érintettek részére, akiket nem ér semmilyen aránytalan érdeksérelem.  

 

Online időpont

foglalás:

rendezvény,

szabadulószoba,

bowling pálya

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) – szerződés létrejötte, teljesítése. – a szolgáltatást foglaló Érintett neve; – e-mail cím, – telefonszám, – megjegyzés – stb. stb. Az Érintett az Adatkezelő weboldalán található online időpontfoglalókban rendelheti meg a szolgáltatásokat (https://baratsag.hu/upubfoglalas/) szabadulószobát, illetve a bowling pályát foglalhatja le, https://baratsag.hu/rendezveny/ rendezvényre foglalhat le időpontokat, termeket. A szolgáltatás igénybevételét, az asztalfoglalás visszautasítását, illetve lemondását követő 1 hétig őrzi meg az Adatkezelő, kivéve esetleges jogi igény érvényesítése esetén, amely külön adatkezelésként kerül szabályozásra.
Gazdálkodással kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés

megnevezése

Adatkezelés jogalapja Kezelt adatok köre Adatkezelés célja Adatkezelés időtartama

Kapcsolatfelvétel a

weboldalon

keresztül

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont – hozzájárulás név /cégnév, postai cím; e-mail; telefonszám; maga az üzenet (amennyiben tartalmaz személyes adatot)
  • Kapcsolattartás, tájékoztatás adása az Érintett kezdeményezése alapján. 
  • Jogi személyek által delegált személyek adatkezelése a „kapcsolattartók” pontban részletezve. 
Az üzleti kapcsolat létrejöttéig, illetve amennyiben nem jön létre üzleti kapcsolat, ennek megállapításáig tart az adatkezelés.

Kapcsolattartói

adatkezelés, azaz:

szerződő partnerek

és egyéb

szervezetek

képviselői, illetve

általuk delegált

személyek

adatkezelése

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) – az Adatkezelő jogos érdeke* név, titulus, e-mail cím, telefonszám, aláírás, egyéb, a megállapodás szempontjából szükséges személyes adat Jogi személy által szerződés létrejöttéhez (így különösen: ajánlat, megrendelés, időpontfoglalás, tárgyalás stb.) és teljesítéséhez (így különösen: átadás-átvétel, teljesítésigazolás, munkalap, stb.), megadott kapcsolattartó, aki az őt delegáló jogi személlyel bármely jogviszonyban áll.  Az alapul szolgáló szerződés adatkezeléséig, jogi kötelezettség teljesítéséhez, jogi igény érvényesítéséhez szükséges időtartamig. Tiltakozás esetén az adatkezelés törlésig tart, ha ezt nem írja felül jogszabályi előírás, vagy adatkezelői jogos érdek.

* A jogos érdeket alátámasztó megállapítás: A szerződő partnerek által megjelölt kapcsolattartó személyek, illetve az egyéni vállalkozók adatainak kezelése során az Adatkezelő megvalósítja a célhoz kötött szükségesség, és az érintetti jogok korlátozásával járó arányosság követelményét. Ezzel elfogadhatóvá teszi az adatkezelést az Érintettek részére, akiket nem ér semmilyen aránytalan érdeksérelem, sőt az adatkezelés az ő munkaköri kötelezettségük megfelelő teljesítését is szolgálja. 

Ajánlatkérés-ajánlatadás  GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) – az Érintett hozzájárulása 

név, 

cím, 

e-mail cím, 

telefonszám. 

Az Érintett az adatai megadásával az Adatkezelőtől a tevékenységei körébe tartozó termékekről, szolgáltatásokról ajánlatot kérhet. 

Jogi személyek által delegált személyek adatkezelése a „kapcsolattartók” pontban részletezve. 

Amennyiben elfogadásra kerül az ajánlat, úgy arra az adott szerződésre előirányzott törlési idő vonatkozik. 

Amennyiben nem kerül elfogadásra (válasz nélkül) az ajánlat, úgy az ajánlat lejártát követő ….. napon belül törlésre kerül. 

Ha az ajánlatot az Érintett elutasítja, akkor az erről szóló dokumentum átvételét követő …..  munkanapig kezeli az Adatkezelő. 

Megrendelés  GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) szerződés létrejötte 

név, 

cím, 

e-mail cím, 

telefonszám, 

Az Érintett az adatai megadásával az Adatkezelőtől a tevékenységei körébe tartozó termékeket, szolgáltatásokat rendel meg. 

Jogi személyek által delegált személyek adatkezelése a „kapcsolattartók” pontban részletezve. 

Alapul szolgáló szerződés adatkezeléséig. 
Szerződések megkötése és teljesítése  GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) szerződés létrejötte 

Természetes személyek, egyéni vállalkozók esetében: név, cím, lakcím, székhely, adószám. 

Esetleges jogi igény érvényesítése céljára szükséges adatok: anyja neve, születési hely, idő. 

Az Érintett beazonosítása, a szerződések megkötése és teljesítése, esetlegesen jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése. 

Jogi személyek által delegált személyek adatkezelése a „kapcsolattartók” pontban részletezve. 

5 év elévülési idő az Art. szerint, illetve a vonatkozó jogszabályban, szerződésben foglaltak figyelembevételével, pl. kötelező vagy szerződéses jótállás. 
Kiállított és befogadott számviteli bizonylatokkal kapcsolatos adatkezelés 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) 

jogi kötelezettség teljesítése; 

Kötelező számlázási adatok különösen: 

név, 

lakcím/székhely, adószám, 

kibocsátó aláírása. 

A pénzügyi teljesítés céljából a jogszabályban meghatározott követelmények teljesítése.  Számla kibocsátását követő 8 év. 
Marketing alapú megkeresések adatkezelése (ideértve a hírlevelet is)  GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) – az Adatkezelő jogos érdeke **  a megkeresett természetes személy neve, e-mail címe;  Az üzleti partnerek körének bővítése.  Leiratkozás vagy tiltakozás esetén megkereséseket a továbbiakban nem kap, és ennek biztosítása érdekében egy ún. “Robinson” listára**** kerül. 

*** A jogos érdeket alátámasztó megállapítás: Megállapítható, hogy az adatkezelő jogos érdeke arányosan korlátozza az érintettek jogait. Az érintett személyes adatok kezelése az általános marketing üzenetek (akciós és más ajánlatok küldése, továbbá az érintetteknek előnyök biztosítása) elengedhetetlenül szükségesek, annak kivitelezésére pedig alternatív, más módszert követő adatkezelési megoldások nem állnak rendelkezésre. 

**** “Robinson” lista: technikai nyilvántartás, amely azt biztosítja, hogy véletlenül se kapjon a leiratkozó személy a továbbiakban hírlevelet. Másképpen a valós leiratkozás nem biztosítható. 

 

Robinson lista adatkezelése  GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont – az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése;  A direkt  marketinggel szemben tiltakozással élő neve, e-mail címe, egyéb kapcsolattartó adatai.  A marketing alapú megkereséseket visszautasító érintettek nyilvántartása abból a célból, hogy a továbbiakban véletlenszerűen se kerüljön küldésre DM küldemény (posta, e-mail, telefon útján alkalmazott direkt marketing) az Érintett részére.  Nem meghatározható, vagy ha az Érintett ismételten kifejezett hozzájárulást ad DM tevékenységhez (pl. ismét feliratkozik hírlevélre), vagy kéri az adatai törlését a Robinson listából. 
Közösségi oldalon részvétel  GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont – hozzájárulás 

felhasználónév, 

képmás, 

e-mail cím, 

az Érintett által megadott, általa fontosnak ítélt személyes adat 

A látogatók, olvassák, kedveljék, kövessék az Adatkezelő webportálon fellelhető oldalát, bejegyzéseket tegyenek, valamint a bejegyzéseket megosszák, kapcsolatfelvétel kezdeményezzenek. 

A közösségi oldalak szabályzata szerinti érintetti   hozzájárulás visszavonásáig. 

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a közösségi oldalára tett bejegyzéseket, de akár magát a közösségi oldalát is törölje. 

Panaszkezelés 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) 

– jogi kötelezettség teljesítése; 

panasz azonosítója, 

név, 

telefonszám, 

hívás időpontja, 

megadott személyes adatok, 

lakcím, 

csatolt dokumentumok, 

maga a panasz. 

Az Adatkezelő gazdasági, adatkezelési és adatvédelmi tevékenységével kapcsolatos panaszának intézése.  Eljárás lefolytatása a panasz beérkezésétől számított 5 év Eljárás lefolytatása a panasz beérkezésétől számított 5 év 

Az Adatkezelő további adatkezeléseire vonatkozó részletes szabályokat az Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat tartalmazza. 

3.   Adatfeldolgozók

Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja az Érintetteket arról, hogy a tevékenységével összefüggő egyes feladatokat nem csak a saját szervezetén belül látja el, hanem ezeknek a kiszervezett tevékenységeknek az elvégzésére a saját szervezetétől elkülönülő jogalany Adatfeldolgozót vesz igénybe. Ebben az esetben az adott adatkezelést az Adatkezelő nevében az Adatfeldolgozó végzi.

Az Adatfeldolgozó az adatfeldolgozásra kötött szerződés szerint csak pontosan meghatározott adatkezelési műveleteket végezhet. Az Adatfeldolgozó korlátai: nem hoz érdemi döntést az adatkezelés céljáról és eszközeiről, nem készíthet másolatot, adatot nem adhat át harmadik személynek – kivéve, ha kifejezetten erre irányul a szerződése -, a részére átadott adatokat nem vetheti egybe semmilyen adatbázissal stb.

Adatfeldolgozó neve  Adatfeldolgozó címe  Adatfeldolgozási tevékenység  Feldolgozással érintett adatok 
A munkabérek átutalása és pénzügyi kötelezettségek teljesítése, elfogadása. 

– számlabirtokos neve 

– bankszámla száma 

– közlemény 

– összeg 

Elektronikus számlázó program frissítése, és működésének biztosítása.  Érintett számlázási adatai: név, lakcím/székhely, adószám. 
Bérszámfejtési, adatszolgáltatási és nyilvántartási, adattovábbítási jogszabályi kötelezettségek teljesítése a hatóságok felé.  Munkaügyi személyes adatok, cég tulajdonosokkal kapcsolatos adatkezelés, adómegállapításhoz szükséges adatkezelés. 
Weblap karbantartás  Sütikkel kezelt személyes adatok 

Tárhely.eu Kft.

1144 Budapest, Ormánság utca 4 X emelet 241.
support@tarhely.eu
https://tarhely.eu/
Weblap tárhelyszolgáltató  Weblapon kezelt személyes adatok 

4.   Az Érintett jogai, jogorvoslati lehetőségei

Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés

A helyesbítéshez való jog

Törléshez való jog (“az elfeledtetéshez való jog”)

Adatkezelés korlátozásához való jog

Az adathordozhatósághoz való jog

A tiltakozáshoz való jog

Bírósághoz fordulás joga

Az Érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. Az ügyben törvényszék soron kívül jár el. Az Érintett az alperes illetékességén kívül választhatja a saját lakóhelye szerinti illetékes törvényszéket.

Adatvédelmi hatósághoz fordulás joga

Az Érintett panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz:

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.;

Telefon: +36 1/391-1400

Fax: +36 1/391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

5.   Adatbiztonság

Az Adatkezelő az Érintettek magánszférájának védelmét az adatkezelés teljes folyamata során biztosítja. Adatkezelő az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az adatkezelési tevékenység során megadott személyes adatokat az Adatkezelő külön adatállományokban, más megadott adatoktól elkülönítetten tárolja. Adatkezelő az egyes adatokat vagy az adatállományok egészét harmadik személynek csak az Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatában meghatározott körben továbbítja/közli, és megtesz minden intézkedést annak érdekében, hogy azokat jogosulatlan személy meg ne ismerhesse. Összegezve: az Adatkezelő adminisztratív, logikai és fizikai védelmi intézkedésekkel támogatja a rá bízott személyes adatok, információk biztonságát.

JOGI NYILATKOZAT

Tájékoztatom a weblap látogatóit, hogy a weboldalon közzétett információk célja, hogy általános tájékoztatásokkal szolgáljon, ugyanakkor nem célja az adott témakör teljességének ismertetése. Ennek megfelelően azok nem minősülnek szolgáltatásnak sem adatvédelmi, számviteli, adóügyi, jogi, befektetési, sem egyéb más szakmai szolgáltatás körben. Ezek az információk nem képezhetik a weblap látogatói üzleti döntéseinek kizárólagos alapját, ezekhez az adott szakterület jól felkészült szakmai tanácsadóját kell igénybe venniük.

A weboldalon közzétett cikkek, dokumentumok, és az azokban levő információk mindössze tájékoztató jellegűek és esetlegesen hibákat is tartalmazhatnak, amelyekért a weblap fenntartója sem kifejezetten, sem hallgatólagosan nem vállal felelősséget. Az Adatkezelő a honlap látogatásából eredő esetleges károkért felelősséget nem vállal.

Kifejezetten felhívom a weblap látogatóinak a figyelmét arra, hogy a weboldalon közzétett cikkeket, dokumentumokat, és az azokban levő információkat csak akkor használják fel, ha ezt kizárólag a saját felelősségükre teszik, és vállalják az ebből eredő teljes körű felelősséget a következményekért, ideértve különösen az esetleges vesztességeket, vagy bármilyen hátrányt is.

A weblap fenntartója kizárja a felelősségét weboldalon közzétett cikkek, dokumentumok, és az azokban levő információk felhasználásával kapcsolatosan felmerülő minden hátrányos következményért, közvetlen, közvetett, járulékos, következményes, büntető vagy közigazgatási, szabálysértési jellegű, illetve bármilyen egyéb kárért, valamint egyéb hátrányért, legyen az például szerződéses, jogszabályon alapuló vagy magánjogi.

Az Adatkezelő honlapjának tartalma szerzői jogvédelem alatt áll, így annak bármely képi, szöveges eleme csak az Adatkezelő előzetes írásbeli engedélyével használható fel.